เอกสาร WI  

 วิธีการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลตามระยะเวลาที่กำหนด
 วิธีการปฏิบัติเมื่อบุคลากรเกิดอุบัติเหตุทางการแพทย์
 การป้องกันจากอุบัติเหตุ
 วิธีการล้างมือ
 วิธีการล้างมือแบบแห้ง
 การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล
 วิธีการคัดแยกผ้าและขนผ้าของหน่วยงาน
 วิธีการทำความสะอาดปรอทวัดไข้
 วิธีการปฏิบัติในการแยกคนไข้
 การบันทึกข้อมูลในแบบฟร์อมการเฝ้าระวังการติดเชื้อ
 วิธีการป้องกันการติดเชื้อดื้อยา MASA
 วิธีการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
 วิธีการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสะวะจากการใส่สายสวนปัสสะวะ
 ขั้นตอนการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ตแวร์และซอฟแวร์
 การปฏิบัติงานการให้บริการผู้คลอด
 การบริการหอผู้ป่วยสามัญชาย
 วิธีการปฏิบัติกรณีผู้ป่วยเสียชีวิต
 วิธีการบีบเก็บน้ำนมจากเต้าด้วยมือ
 แนวทางการปฏิบัตในการดูแลเต้านมคัดตึง
 แนวทางการปฏิบัติในการแก้ปัญหาหัวนม
 แนวทางการปฏิบัติจัดท่าให้นม
 แนวทางปฏิบัติในการป้องกันหัวนมเจ็บและแตก
 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะเต้านมอักเสบ
 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเป็นฝีที่เต้านม
 แนวทางปฏิบัติป้องกันปัญหาน้ำนมน้อย
 แนวทางการดูแลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
 การบริการในคลินิกนมแม่
 แนวทางการจัดอัตรากำลังเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายภารกิจพิเศษ
 แนวทางการแก้ไขปัญหาทารกสับสนหัวนม
 การรับฝากและส่งคืนของผู้ป่วย
 แนวทางปฏิบัติการเก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจ รายงานและวิเคราะห์ผลการตรวจ
 การใส่สายยางให้อาหารทางจมูก
 แนวทางการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ
 การใส่สายสวนปัสสาวะ
 การเฝ้าไข้พิเศษ
 แนวทางการปฏิบัติการให้คำปรึกษาตรวจเลือดหาเชื้อเอสไอวี
 แนวทางการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอสไอวีและส่งตรวจเอชไอวีของโรงพยาบาล
 การบริการทางโภชนาการ
 การเบิก ตรวจสอบ จัดเก็บยา เวชภัณฑ์และพัสดุ
 การรับนัดผู้ป่วยผ่าตัด
 การจัดท่าผู้ป่วยผ่าตัด
 การพยาบาลผู้ป่วยขณะรับบริการผ่าตัด
 การป้องกันสิ่งแปลกปลอมตกค้างในตัวผู้ป่วย
 การจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่มาจากผู้ป่วย
 บันทึกทางการพยาบาลผ่าตัด
 การเยี่ยมผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด
 การป้องกันการพลัดตกหกล้มในห้องผ่าตัด
 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องจี้ไฟฟ้า
 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดหัตถการ
 การบันทึกทางคอมพิวเตอร์
 วิธีการจัดลำดับผู้ป่วยผ่าตัด
 การบริการหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
 การบริการหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม
 การบริการหน่วยงานห้องตรวจผู้ป่วยนอกคลินิกศัลยกรรมกระดูก
 การบริการหอผู้ป่วยพิเศษ
 การจองห้องพิเศษ
 วิธีการลงทะเบียนเอกซเรย์ระบบคอมพิวเตอร์
 วิธีการให้ผู้ป่วยเปลี่ยนเสื้อผ้า
 วิธีการปฏิบัติในการเอกซเรย์ผู้ป่วย
 วิธีการพิมพ์ข้อมูลผู้ป่วยลงบนแผ่นฟิล์ม
 วิธีการติด MARKER
 วิธีการจัดเตรียมซองฟิล์มเอกซเรย์
 วิธีการจัดเก็บซองฟิล์ม
 วิธีการดูแลรักษาเสทและสกรีน
 วิธีการยืมและคืนฟิลืม
 วิธีการเก็บฟิล์มจากโรงพยาบาลอื่น
 วิธีการผสมน้ำยาล้างฟิล์ม
 วิธีการให้บริการเอกซเรย์เคลื่อยนที่
 วิธีการป้องกันอันตรายจากรังสี
 วิธีการนัดและเตรียมผู้ป่วยอัลตราซาวด์
 วิธีการวิเคราะห์ฟิล์มเสีย
 วิธีการใช้งานเครื่อง ID.Printer

 วิธีการขอส่ง - รับฟิล์มเพื่อให้รังสีแพทย์แปลผล
 วิธีการบำรุงรักษาเครื่อง Deflbrlllator
 วิธีการตรวจสอบและบำรุงการรักษาเครื่อง Infusion pump
 วิธีการบำรุงรักษา Opthalmoscope
 การรักษาด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด
 ขั้นตอนปฏิบัติในการตรวจประเมินผู้ป่วยระบบกระดูกและกร้ามเนื้อ
 ขั้นตอนปฏิบัติในการตรวจประเมินผู้ป่วยระบบประสาท
 แนวทางปฏิบัติงานคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

 การดูแลผู้ป่วยตั้งครรภ์นอกมดลูก
 การป้องกันติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะจากการใส่สายสวนปัสสาวะ
 การเตรียมตัวกรองเลือดและสายส่งเลือดใหม่ก่อนการฟอกเลือด เพื่อใช้กับผูัป่วย
การเตรียมตัวกรองเลือดใช้ซ้ำและส่งสายเลือดใหม่ ก่อนการฟอกเลือดเพื่อใช้กับผู้ป่วย
 การประเมินผู้ป่วยและเตรียมผู้ป่วยก่อนการทำ Hemodialysis
 การประเมินและการใช้ Vascular Access (Permanent และ Temporary)
 การเริ่มต้น (start) Hemodialysis
 การให้การพยาบาลผู้ป่วยระหว่างการทำ Hemodialysis และการเฝ้าระวังวงจรไตเทียม
 การยุติ (Off Hemodialysis) และการดูแลผู้ป่วยภายหลังการทำ Hemodialysis
 การล้างอบฆ่าเชื้อ (Reprocessing) Dialyzer และ Blood line โดยวิธี Manual
 การทำความสะอาดและอบฆ่าเชื้อเครื่องไตเทียมหลังการใช้งาน
 การช่วยแพทย์แทง Double lumen catheter
 การให้บริการหน่วยไตเทียม
 การพยาบาลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ
 แนวทางการปฎิบัติการเข้าถึงบริการดูแลแบบประคับประคอง
 แนวทางการปฏิบัติการส่งปรึกษาผู้ป่วย Palliative care
 แนวทางการปฏิบัติขั้นตอนการรับผู้ป่วยประคับประคองเข้าดูแลในหอผู้ป่วย
 แนวทางการปฏิบัติการรับผู้ป่วย Fast track
 แนวทางการปฏิบัติการทำ Family meeting
 แนวทางการปฏิบัติการทำ living will
 แนวทางการปฏิบัติการทำ advance care planning
 แนวทางการปฏิบัติการให้บริการผู้ป่วยประคับประคอง
 แนวทางการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยยุติการใส่ท่อช่วยหายใจ
 แนวทางการปฏิบัติการวางแผนจำหน่าย
 แนวทางปฏิบัติการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยหลังจำหน่าย
 แนวทางการปฏิบัติผู้ป่วยถึงแก่กรรมในโรงพยาบาล
 แนวทางการปฏิบัติผู้ป่วยถึงแก่กรรมนอกโรงพยาบาล
 แนวทางการปฏิบัติในการดูแลญาติหลังสูญเสีย
 แนวทางการปฏิบัติการจัดการอาการรบกวน
 แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยา Strong opioids
 แนวทางปฏิบัติการใช้ syringe driver
 แนวทางการปฏิบัติการส่งปรึกษาผู้ป่วย Intermediate care
 เรื่องการตรวจเท้าผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย Monofilament
 เรื่องการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงที่ทารกเกิดภาวะ Birth asphyxia
 เรื่องการพยาบาลภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
 เรื่องแนวทางป้องกันการตกเลือดหลังคลอด
 เรื่องการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปิดลำไส้ออกทางหน้าท้อง(stoma Care)
 เรื่อง แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บศรีษะ
 เรื่องการดูแลผู้ป่วยตั้งครรภ์นอกมดลูก
 เรื่องการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเครื่องตรวจสภาพหัวใจทารกในครรภ์ EFM และการแปลผล
 เรื่องแนวทางปฏิบัติการพยาบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วยเด็กไข้เลือดออก
 เรื่องการทำความสะอาดมือ(Hand Hygiene)
 เรื่องแนวทางการคัดกรองกลุ่มแสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของโรงพยาบาล
 เรื่องแนวทางปฏิบัติการป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล
 เรื่องการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
 เรื่องNCPR การกู้ชีพทารกแรกเกิด 8 Edition 2023
 การบริการคลินิกนมแม่
 การบริการหน่วยแพทย์กู้ชีวิต

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้