ประกาศโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
 
เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ พ.ศ. 2566


                 โดยที่มาตรา ๑o วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ บัญญัติให้บรรดาคำขออนุญาตหรือการติดต่อใด ๆ ที่ประชาชนส่งหรือมีถึงหน่วยงาน ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐประกาศกำหนดให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้รับตามวันและเวลาที่คำขออนุญาตหรือการติดต่อนั้นเข้าสู่ระบบ สมควรกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประซาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อโรงพยาบาลราชพิพัฒน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑o วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติ ราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

                   ข้อ ๑ ให้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ เป็นช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอ หรือติดต่อโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ หรือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                   (๑) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban.msd.rpphosp@bangkok.go.th

                   (๒) เว็บไซต์ https://www.rpphosp.go.th/

                   (๓) แอปพลิเคชัน ไลน์ @1rpp

                   ข้อ ๒ ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อมาทางช่องทางตามข้อ ๑ ประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันจากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว ให้สอบถามในวันและเวลาราชการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ดังต่อไปนี้

                   (๑) กรณีติดต่อตามข้อ 1.1 งานสารบรรณ โทร. 02 102 4222 ต่อ 103

                   (๒) กรณีติดต่อตามข้อ 1.2 ฝ่ายวิชาการและแผนงาน โทร. 02 102 4222 ต่อ 117

                   (3) กรณีติดต่อตามข้อ 1.3 ศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง โทร. 02 102 4222 ต่อ 156

                   ข้อ ๓ ประชาชนอาจใช้วิธีการบันทีกภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นว่าได้มีการยื่นคำขอหรือติดต่อโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ หรือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ทางช่องทางตามข้อ ๑ แล้ว ก็ได้

                   ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566  

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้