8 พฤษภาคม 2567 พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง อาคารคุณตากมล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

56 จำนวนผู้เข้าชม  | 

8 พฤษภาคม 2567 พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง อาคารคุณตากมล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

      โดยกรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสมัชชามหาคณิสสร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร ประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานพิธี ฝ่ายฆราวาส คุณตากมล ศรีภูริปรีชานนท์และครอบครัว ผู้อุปถัมภ์ การก่อสร้างอาคาร บุคลากรจากโรงพยาบาล และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี สถิติกระทรวงสาธารณสุขในปี 2566 ประเทศไทยพบผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองมากกว่า 349,126 ราย เสียชีวิต จำนวน 36,214 ราย ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 70 ปี ซึ่งสังคมยุคปัจจุบัน ประชาชน ต้องต่อสู้กับสภาพเศรษฐกิจ ปัญหาการจราจร ความเครียด การบริโภคไม่ ถูกสุขลักษณะ และสภาพแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคต่างๆ เช่น ไขมันในเลือดสูง ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะเบาหวาน การบริโภคอาหารไขมันสูง ภาวะอ้วน ภาวะเครียด สาเหตุต่างๆ เหล่านี้ส่งผลทำให้เกิด โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะทำให้ ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิต และโรคมะเร็งเป็นโรคที่พบบ่อยในประเทศไทย หากตรวจพบในระยะแรกสามารถทำการรักษาให้หายได้ แต่จำเป็นต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตผู้ป่วย เมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา ที่ดินบริเวณโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีสภาพเป็นสวน ชาวบ้านแถบนี้ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ การเดินทางยังไม่มีถนนพุทธมณฑลสาย 3 เมื่อเจ็บป่วยจำเป็นต้อง เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ การเดินทางด้วยความยากลำบาก จากการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนบริเวณนี้มีความยากลำบาก บางครั้งทำให้เกิดการสูญเสียชีวิต นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัว จึงเป็นแรงบันดาลใจให้คุณพ่อเติม-คุณแม่จ่าง พรมจีน ผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้กราบเรียนท่านพระเทพประสิทธิมนต์ (พระราชพิพัฒน์โกศล สมณศักดิ์ในขณะนั้น) ถึงเจตนาอันเป็นกุศลยิ่งใหญ่ขอถวายที่ดิน จำนวน 7 ไร่ มูลค่า 140 ล้านบาท เพื่อให้ท่านพระเทพ ประสิทธิมนต์ ดำเนินการคลายทุกข์ให้กับประชาชนย่านนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ก่อสร้างโรงพยาบาลบริการผู้ป่วย ไม่ต้องเดินทางเข้าไปรับการรักษาพยาบาลที่ห่างไกล ท่านพระเทพประสิทธิมนต์ มีเมตตาเป็นประธานอุปถัมภ์การก่อสร้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2539 เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2542 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร ในขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงเปิด โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จากจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดความแออัดในการรับบริการ รักษาพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จำเป็นต้องขยายพื้นที่ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยด้วยพื้นที่จำนวนจำกัด จึงกราบเรียนหารือ ท่านพระเทพประสิทธิมนต์ ด้วยบุญกุศลบารมี คุณลุงกำนันศุภชัย คุณป้ากำนันอุบล กลั่นประชา พร้อมลูกหลานได้ถวายที่ดิน จำนวน 1 ไร่ มูลค่า 20 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารขยายการให้บริการและจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นสังคมผู้สูงอายุ จำเป็นต้องมีศูนย์เวชศาสตร์ เขตเมืองราชพิพัฒน์เพื่อการฟื้นฟูและประคับประคอง ด้วยแรงศรัทธาต่อท่านพระเทพประสิทธิมนต์ คุณป้าพะเยาว์ จิตกระโชติ จึงมีจิตศรัทธาถวายที่ดิน จำนวน 7 ไร่ โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระเทพประสิทธมนต์ อุปถัมภ์การก่อสร้าง อาคารพระเทพประสิทธิมนต์ ขนาด 4 ชั้น มูลค่า 80 ล้านบาท ปัจจุบันโรงพยาบาล ราชพิพัฒน์ เป็นโรงพยาบาล ระดับตติยภูมิ ขนาด 478 เตียง มีอาคารทั้งหมด 8 อาคาร ในปีงบประมาณ 2566 มีสถิติผู้มารับบริการ ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ แบ่งเป็นผู้ป่วยนอก จำนวน 663,018 ราย และผู้ป่วยใน จำนวน 21,877 ราย “คนดี คนเก่ง คนกล้า หาได้เป็นหมื่นเป็นล้านคนในโลกใบนี้ แต่คนเสียสละหาได้ไม่กี่คน”(คติธรรม คำสอน ท่านพระเทพประสิทธิมนต์) ขอประกาศเกียรติคุณ คุณตากมล ศรีภูริปรีชานนท์ ผู้เสียสละเพื่อสังคมและแทนคุณแผ่นดิน บริจาคเงินจำนวน 130 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคาร ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและโรคมะเร็ง เป็นอาคารขนาด 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,325 ตารางเมตรเพื่อขยายการบริการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะด้านโรคหลอดเลือดสมองและโรคมะเร็งให้ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง

ร่วมบริจาคจัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ได้ที่
บัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 191-0-20940-6 สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนองแขม)
(ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ )
หากต้องการลดหย่อนภาษี 2 เท่า
สามารถบริจาคได้ที่ บัญชี โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 191-1-15952-6 สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนองแขม)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้