คลินิกกุมารเวชกรรมทั่วไป

คลินิกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ให้บริการดูแลสุขภาพเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิด ถึงอายุ 15 ปีโดยกุมารแพทย์ ทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเด็กเป็นอย่างดี โดยให้บริการ
 • ตรวจประเมินสุขภาพและการเจริญเติบโตทั่วไปตามวัย
 • ตรวจรักษาโรคเด็กตามอาการป่วย
 • ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนและให้คำปรึกษาในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย
 • ตรวจคัดกรอง รักษาและติดตามพัฒนาการเด็กตามวัย

image
เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

1.ด้านพัฒนาการ
 • แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Development Screening Test II ; Denver II)
 • คู่มือการให้บริการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual ; DSPM)
2. คลินิกกุมารเวชกรรมพิเศษ
 • แพทย์เฉพาะทาง กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้
 • แพทย์เฉพาะทาง กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ
 • แพทย์เฉพาะทาง กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
 • คลินิกทารกเสี่ยงสูง
แจ้งเลื่อนนัดล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ 
แพทย์ประจำคลินิก
 • พญ. เสาวนิต ขันธนิยม           กุมารแพทย์ทั่วไป
 • พญ. กฤษนันท์ คัมภีราวัฒน์      กุมารแพทย์ทั่วไป
 • พญ. วิภาภรณ์  จิรสัตยาภรณ์   กุมารแพทย์ทั่วไป
 • พญ. นันทนัช อนันตนาถรัตน     กุมารแพทย์ทั่วไป
 • พญ. เปรมฤดี โปตะวณิช         กุมารแพทย์ทั่วไป
 • พญ. เจียมจิตร์ จีระอัมพร        กุมารแพทย์ทั่วไป
 • พญ. อรนุช เจริญก่อบุญมา      กุมารแพทย์ทั่วไป
 • พญ. ชลิดา เลาหพันธ์            กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ
 • พญ. นภัสรา ทองมาก            กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ
 • พญ. ปิยนุช ธนชยานนท์          กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
 • นพ. วัชรพงษ์ พงษ์เจริญชัย      กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้

 
ที่ตั้ง
คลินิกกุมารเวชกรรม ชั้น 2 ทางเชื่อมอาคารเฉลิมพระเกียรติและอาคารภูมิพิพัฒน์
เวลาทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์ (ในเวลาราชการ)
เวลา   08.00 -16.00 น.  หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์  และนักขัตฤกษ์
ให้บริการคลินิกพิเศษ
●     คลินิกโรคภูมิแพ้ในเด็ก วันอังคาร, พุธ เวลา 13.00-16.00 น
●     คลินิกโรคติดเชื้อในเด็ก วันศุกร์ที่ 2, 3 ของเดือน เวลา 8.00-12.00 น
●     คลินิกพัฒนาการ วันจันทร์ที่ 1, 3, 5 ของเดือน เวลา 13.00-16.00 น
โทรศัพท์
02 421-2222  ต่อ 8823
Powered by MakeWebEasy.com