วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม

ที่สร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อประชาชน