วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ

อย่างมีมาตรฐานในปี 2020