น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
 
++ข้อมูลประกันสังคมกับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์++
   
ท่านสามารถเข้ารับบริการตรวจรักษาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา ณ รพ.ราชพิพัฒน์และโรงพยาบาล ในสังกัดสำนักการแพทย์
กรุงเทพมหานครทุกแห่ง (9แห่ง)
ืท่านสามารถเข้ารับบริการตรวจรักษา ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานครทุกแห่ง
ท่านสามารถเข้ารับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี ฟรี
(ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
ท่านสามารถเข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพ ฟรี
(ตามหลักเกณฑ์ของประกันสังคม)
ท่านสามารถเข้ารับบริการฝากครรภ์ และตรวจหลังคลอด ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และบริการวางแผนครอบครัว ฟรี (ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
ท่านสามารถใช้บริการรถหน่วยแพทย์กู้ชีวิต (EMS) ฟรี
ท่านสามารถเข้ารับบริการโดยใช้กองทุนเงินทดแทน (อุบัติเหตุ/เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน)