น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เกิดขึ้นจากพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2549 ณ ศาลามิตราภิรมย์ วังศุโขทัย มีพระประสงค์อยากให้สถาบันครอบครัวในสังคมไทย มีความรัก ความอบอุ่น ตั้งแต่แม่เริ่มตั้งครรภ์ จนคลอด เด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง โดยเริ่มต้นด้วยสายใยรักจากน้ำนมแม่ อยู่ในสภาพ แวดล้อมที่ดี มีการเลี้ยงดูและให้อาหารที่เหมาะสม มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

การอนามัยแม่และเด็กเป็นบริการสุขภาพพื้นฐานที่สำคัญเป็นการพัฒนาคุณภาพประชากร
ซึ่งเริ่มตั้งแต่การดูแลครรภ์เพื่อให้ได้การตั้งครรภ์และการคลอดที่มีคุณภาพมารดาและทารกปลอดภัยปราศจากภาวะแทรกซ้อน
ให้เด็กเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างองค์รวมทั้งสุขภาวะทางกายอารมณ์
สังคมและสติปัญญาการที่แม่และทารกจะปลอดภัยจากการตั้งครรภ์และการคลอดนั้น
ขึ้นกับการบริการสุขภาพและคุณภาพบริการที่ได้รับ ดังนั้นเพื่อสืบทอดพระปณิธานของพระองค์ฯกระทรวงสาธารณสุข
โดยกรมอนามัยจึงได้จัดทำโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศให้จัดระบบบริการที่ได้มาตรฐาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการอนามัยแม่และเด็ก
ในสถานบริการสาธารณสุขครอบครัวและชุมชน(IntegratedCare)
รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ และระบบการบริการอนามัยแม่และเด็กที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง (Continuum of Care)

โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวหมายถึงโรงพยาบาลที่มีการจัดระบบบริการ
ที่ได้มาตรฐานตามกระบวน คุณภาพตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด การเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดถึง 5 ปี
ให้เจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย โดยเชื่อมโยงสู่ชุมชนให้มีส่วนร่วมพัฒนาการบริการของสถานบริการสาธารณสุข
โดยแบ่งคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวเป็น 3 ระดับได้แก่
ระดับทองแดง คือโรงพยาบาลที่จัดระบบบริการอนามัยแม่และเด็กที่ได้มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
และรายงาน ก1 ก2 ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา
ระดับเงิน คือโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว รายงาน ก1 ก2 ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา
และชุมชนมีส่วนร่วมดำเนินงาน รวมตัวเป็นชมรมต่างๆ เช่น ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ชมรมนมแม ชมรมแม่อาสา เป็นต้น
และระดับทอง คือ โรงพยาบาลที่จัดระบบบริการอนามัยแม่และเด็กที่ได้มาตรฐาน โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
ได้รับรายงาน ก1 ก2 ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา ชุมชนมีส่วนร่วมดำเนินงานรวมตัวเป็นชมรมต่างๆ
เช่น ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ชมรมนมแม่ ชมรมแม่อาสาเป็นต้น และผลการดำเนินงาน บรรลุผลลัพธ์ดังนี้
ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน ไม่เกิน 30 ต่อพันการเกิดมีชีพ ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 7
หรือลดลงจากฐานข้อมูลเดิม ร้อยละ 0.5 ต่อป ีเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ร้อยละ 25
หรือเพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลเดิม ร้อยละ 2.5ต่อปี เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย