ดาวโหลดแบบฟอร์มงานฝึกอบรม

:: ดาวโหลดแบบฟอร์มงานฝึกอบรม ::

1.ประชุม อบรม สัมมนา ไม่เสียค่าลงทะเบียน

– แนวทางประชุม อบรม สัมมนาไม่เสียค่าลงทะเบียนในประเทศ

– ฟอร์มประชุม อบรม สัมมนา

– ฟอร์มทะเบียนประวัติการอบรม 2559

2.ประชุม อบรม สัมนา เสียค่าลงทะเบียนในประเทศ(ไม่เกิน 90 วัน)

– แนวทางประชุม อบรม สัมมนา เสียค่าลงทะเบียนในประเทศ

– ฟอร์มประชุม อบรม สัมมนา

– ฟอร์มทะเบียนประวัติการอบรม 2559

– ฟอร์มรายงานผลฝึกอบรม ประชุม อบรม สัมมนา ในประเทศส่วนที่ 2

– ฟอร์มแบบรายงานผลการฝึกอบรมส่วนที่ 1

3.ลาศึกษา และ ฝึกอบรม(เกิน 90 วัน)

– แนวทางลาศึกษา และ ฝึกอบรม

– ฟอร์มรับรองต้นสังกัด

– ตย.เฉพาะทางเกิน 90 วัน

– ฟอร์มสัญญาค้ำประกัน 1

– ฟอร์มสัญญาค้ำประกัน 2

– ฟอร์มสัญญาค้ำประกัน 3

– ฟอร์มแบบรายงายตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการของข้าราชการ

– ฟอร์มแบบรายงานผลการฝึกอบรม ส่วนที่ 1

– ฟอร์มรายงายผลฝึกอบรม ประชุม อบรม สัมมนา ในประเทศส่วนที่ 2 

4.ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน ต่างประเทศ

– แนวทางต่างประเทศ และ เอกสารแนบ

– สัญญาค้ำประกัน 1

– สัญญาค้ำประกัน 2

– สัญญาค้ำประกัน 3

– ฟอร์มแบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการของข้าราชการ

– ฟอร์มแบบรายงานผลการฝึกอบรมส่วนที่ 1

– ฟอร์มรายงานผลฝึกอบรม ประชุม อบรม สัมมนา ในประเทศส่วนที่ 2

5.ดูงาน ในประเทศ

– แนวทางดูงาน

– ฟอร์มขอดูงาน

6.วิทยากร

– ฟอร์มวิทยากร

7.โครงการที่ส่วนราชการเป็นผู้จัดการ

– 1.ตย.โครงที่ รพ.ดำเนินการเอง 59

:: หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการ Update ข้อมูล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ::


Accessibility