TOR ประกวดราคาซื้อ-ราคากลาง

TOR ประกวดราคาซื้อ-ราคากลาง

1. TOR ประกวดราคาซื้อ เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์แบบอัตโนมัติ 2 ประตูพร้อมระบบอบแห้งความจุไม่น้อยกว่า 340 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง วงเงิิน 3,000,000.- บาท 

2. TOR ประกวดราคาซื้อ กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมตกแต่งและหู คอ จมูก พร้อมระบบวิดีโอ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,000,000.- บาท 

3. TOR ประกวดราซื้อ ตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย (Transport Incubator) จำนวน 1 ตู้ วงเงิน 650,000.-บาท 


Accessibility