เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ สิทธิประกันสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 20,000 คน ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ สิทธิประกันสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 20,000 คน ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์


Accessibility