Category Archives: แผนปฏิบัติราชการ

นโยบายส่งเสริมสุขภาพและชีวอนามัย

:: นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัย ::

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ให้ความสำคัญในเรื่อง การสร้างเสริมพฤติกรรม สุขภาพของบุคลากร ผู้ใช้บริการ และชุมชน เพื่อประโยชน์ของบุคลากร ผู้ใช้บริการและชุมชน ก่อให้เกิดองค์กรสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดปัญหาด้านสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่ โดยมีนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัย ดังนี้

1.
โรงพยาบาลมีแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากร ผู้ใช้บริการ และชุมชน
2.
หน่วยงานมีแผนงานและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากรและผู้ใช้บริการ       อย่างเหมาะสมเพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพ  สามารถปรับวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม
3.
บุคลากรทุกคนต้องมีความเข้าใจในทักษะการส่งเสริมสุขภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี           แก่ผู้ใช้บริการ
4.
บุคลากรทุกคนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เช่น  ตรวจสุขภาพประจำปี  ประเมินภาวะเสี่ยง  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.
เป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างให้กับชุมชนในการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ และสนับสนุนการสร้างแกนนำด้านสุขภาพ และเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
6.
มุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์ระบบการพัฒนาการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของ HAและเอื้อต่อการมีสุขภาพดี
7.
ดำเนินการควบคุม ปรับปรุงและป้องกันอันตรายจากการทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
อันอาจจะเป็นอันตรายต่อบุคลากร
8.
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์จะสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ เวลา บุคลากรและทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อให้งานส่งเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัย บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

 


นโยบายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

:: นโยบายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ::

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการ ภูมิคุ้มกันโรค เชาว์ปัญญา และความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยถือปฏิบัติตามขั้นตอน การปฏิบัติงานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ได้กำหนดขึ้นสำหรับโรงพยาบาลทั่วโลก เรียกว่าบันได 10 ขั้น สู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Ten steps to successful breastfeeding) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.
มีนโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่สื่อสารกับบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกคนได้เป็นประจำ
2.
ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกคนให้มีทักษะที่จะนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ
3.
ชี้แจงให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนทราบถึงประโยชน์และวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งจะ ต้องเริ่มตั้งแต่ขณะมาฝากครรภ์
4.
ช่วยแม่เริ่มให้ลูกดูดนมภายในครึ่งชั่วโมงแรกหลังคลอดหรือที่ดีที่สุด คือ ให้ดูดทันที หลังคลอด
5.
แสดงให้แม่รู้วิธีเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และวิธีให้น้ำนมยังคงมีปริมาณพอเพียง
แม้ว่าแม่และลูกต้องแยกกัน โดยบุคลากรทางการแพทย์ต้องช่วยเหลือแม่ในการให้นมลูก
ได้อย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดโดยอาศัยหลัก 3 ประการ คือ “ ดูดเร็ว ดูดบ่อย ดูดถูกวิธี ” หากแม่ลูกต้องแยกกันจะต้องให้แม่รู้จักวิธีบีบน้ำนมเพื่อจะทำให้น้ำนมยังคงมีปริมาณมาก
6.
อย่าให้อาหาร น้ำ หรืออาหารอื่นแก่เด็กแรกเกิด นอกจากนมแม่ เว้นแต่จะมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
7.
ให้แม่และลูกอยู่ในห้องเดียวกันตลอด 24 ชั่วโมง
8.
สนับสนุนให้ลูกได้ดูดนมแม่ทุกครั้งที่ลูกต้องการ
9.
อย่าให้ลูกดูดหัวนมยางและหัวนมหลอก หรือหัวนมปลอมเพราะจะทำให้เกิดการสับสนหรือติดหัวนมยางได้
10.
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และส่งแม่ให้ไป
ติดต่อกลุ่มดังกล่าวเมื่อออกจากโรงพยาบาลหรือคลินิก

นโยบายสายใยรักแห่งครอบครัว

:: นโยบายสายใยรักแห่งครอบครัวของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ::

1.
บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้และทัศนคติสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
2.
บริการดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่ระยะฝากครรภ์ คลอด หลังคลอด จนถึงคลินิกสุขภาพเด็กดี ตามมาตรฐานอย่างปลอดภัยทั้งแม่และเด็ก โดยเน้นสามีและครอบครัวมีส่วนร่วม
3.
มีการให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ สามี หรือญาติตามกระบวนการโรงเรียนพ่อ แม่ 
ในระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด และคลินิกสุขภาพเด็กดีครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
4.
มีการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตามนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (บันได 10 ขั้น สู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่) และไม่มีสื่อใด ๆ ที่สนับสนุนการใช้อาหารทดแทนนมแม่
5.
มีระบบส่งต่อของหญิงตั้งครรภ์และทารกที่มีภาวะผิดปกติได้อย่างปลอดภัย
6.
ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นแม่ตัวอย่างการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
7.
มีชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลเด็กให้เติบโตและมีพัฒนาการสมวัย
8.
ระบบเครือข่ายในการติดตามมารดาและทารกได้อย่างต่อเนื่อง
9.
มีระบบการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับอนามัยแม่และเด็ก และประชุมแก้ไขปัญหาอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายคุณภาพโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

:: นโยบายคุณภาพของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ::

1.
บุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลให้บริการอย่างมีคุณภาพและเคารพในสิทธิของผู้ป่วย 
ทุกคน และให้บริการอย่างเท่าเทียม
2.
ผู้ประกอบวิชาชีพทุกสาขาให้การดูแลผู้ป่วยด้วยมาตรฐานวิชาชีพและอยู่บนพื้นฐาน
จริยธรรม และเน้นการทำงานเป็นทีม
3.
การบันทึกเวชระเบียนมีความสมบูรณ์และถูกต้องทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ รวมทั้ง
ให้ความสำคัญในการรักษาความลับข้อมูลของผู้ป่วย
4.
มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานอุบัติการณ์ ติดตามและแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการแก้ไขเชิงระบบและปกป้องผู้รายงาน
5.
มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
6.
มีการบริหารจัดการด้านบุคลากรให้มีความเพียงพอ สอดคล้องกับภาระงานและ
สนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างเสริมขวัญและกำลังใจ
7.
มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอยู่บนหลักความจำเป็น เหมาะสม และคุ้มค่า
8.
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยอิงอยู่บนพื้นฐาน
ของข้อมูล และหัวหน้าทุกระดับมีหน้าที่ควบคุม กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ
9.
สนับสนุนให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพของประชาชนและชุมชน


Accessibility