Category Archives: การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์


เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาแปลผลภาพทางรังสีวิทยากับบริษัทเอกชนฯ

เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาแปลผลภาพทางรังสีวิทยากับบริษัทเอกชนฯ
จำนวน 25 รายการ ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์  


ประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอแบบ LED

ประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอแบบ LED

รายละเอียดคลิกที่นี่


ประกวดราคาซื้อกล้องทางเดินหายใจ และใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดวีดีทัศน์ แบบโค้งงอได้

ประกวดราคาซื้อกล้องทางเดินหายใจ และใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดวีดีทัศน์ แบบโค้งงอได้ จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคลิกที่นี่


Accessibility