Category Archives: การจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการซักฟอกเสื้อผ้าผู้ป่วย


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแปลผลภาพทางรังสีวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2565


เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.

2.

3.

4.

5.


TOR ประกวดราคาซื้อ-ราคากลาง

1. TOR ประกวดราคาซื้อ เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์แบบอัตโนมัติ 2 ประตูพร้อมระบบอบแห้งความจุไม่น้อยกว่า 340 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง วงเงิิน 3,000,000.- บาท 

2. TOR ประกวดราคาซื้อ กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมตกแต่งและหู คอ จมูก พร้อมระบบวิดีโอ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,000,000.- บาท 

3. TOR ประกวดราซื้อ ตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย (Transport Incubator) จำนวน 1 ตู้ วงเงิน 650,000.-บาท 


เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ สิทธิประกันสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 20,000 คน ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ปีงบประมาณ2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ลงประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา – จ้างเหมาเอกชนดำเนินการซักฟอกเสื้อผ้าผู้ป่วยและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ประจำปีงบประมาณ 2564

2. ลงประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา – จ้างเหมาแปลผลภาพทางรังสีวิทยากับบริษัทเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 25 รายการ ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

3. ลงประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา – ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 264,000 ลบ.ม. ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

4. ลงประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา – ซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประจำปีงบประมาณ 2564 รวม 5 ประเภท ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  


Accessibility