น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

:: นโยบายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ::
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการ ภูมิคุ้มกันโรค เชาว์ปัญญา และความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยถือปฏิบัติตามขั้นตอน การปฏิบัติงานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ได้กำหนดขึ้นสำหรับโรงพยาบาลทั่วโลก เรียกว่าบันได 10 ขั้น สู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Ten steps to successful breastfeeding) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.
มีนโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่สื่อสารกับบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกคนได้เป็นประจำ
2.
ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกคนให้มีทักษะที่จะนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ
3.
ชี้แจงให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนทราบถึงประโยชน์และวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งจะ ต้องเริ่มตั้งแต่ขณะมาฝากครรภ์
4.
ช่วยแม่เริ่มให้ลูกดูดนมภายในครึ่งชั่วโมงแรกหลังคลอดหรือที่ดีที่สุด คือ ให้ดูดทันที หลังคลอด
5.
แสดงให้แม่รู้วิธีเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และวิธีให้น้ำนมยังคงมีปริมาณพอเพียง
แม้ว่าแม่และลูกต้องแยกกัน โดยบุคลากรทางการแพทย์ต้องช่วยเหลือแม่ในการให้นมลูก
ได้อย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดโดยอาศัยหลัก 3 ประการ คือ “ ดูดเร็ว ดูดบ่อย ดูดถูกวิธี ” หากแม่ลูกต้องแยกกันจะต้องให้แม่รู้จักวิธีบีบน้ำนมเพื่อจะทำให้น้ำนมยังคงมีปริมาณมาก
6.
อย่าให้อาหาร น้ำ หรืออาหารอื่นแก่เด็กแรกเกิด นอกจากนมแม่ เว้นแต่จะมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
7.
ให้แม่และลูกอยู่ในห้องเดียวกันตลอด 24 ชั่วโมง
8.
สนับสนุนให้ลูกได้ดูดนมแม่ทุกครั้งที่ลูกต้องการ
9.
อย่าให้ลูกดูดหัวนมยางและหัวนมหลอก หรือหัวนมปลอมเพราะจะทำให้เกิดการสับสนหรือติดหัวนมยางได้
10.
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และส่งแม่ให้ไป
ติดต่อกลุ่มดังกล่าวเมื่อออกจากโรงพยาบาลหรือคลินิก