น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ปีงบประมาณ 2562

โครงสร้างองค์กร

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

 


ปีงบประมาณ 2561

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

แผนการจัดหาพัสดุ 2561

แผนผฏิบัติราชการประจำปี 2561

รายงานใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2561