น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

พันธกิจ

เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน สร้างสรรค์บริการสุขภาพด้วยนวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นแบบอย่าง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการบริหารจัดการเชิงระบบ และดูแลบุคลากรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขคู่คุณธรรม

 
ภารกิจหน้าที่ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการ บำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ส่งเสริม สนับสนุน ค้นหว้าและวิจัยทางการแพทย์ ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย