น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

การจัดการองค์ความรู้
(Knowledge Management)


KM คืออะไร
แนวคิดเรื่อง KM
COP
AAR
เป้าหมายของ KM ,เคล็ดลับความสำเร็จ
   
การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (COP)ในหน่วยงาน
การสัมนาวิชาการประจำปี 2552
   
บรรยากาศการสัมนาวิชาการประจำปี 2552
   
   
  KM สำนักการแพทย์
   
การรักษาวัณโรค
  -คู่มือแนวทางการดำเนินงานด้านวัณโรค
  -การพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรค
  -คลินิกวัณโรค รพ.ราชพิพัฒน์
  -แผนงานการควบคุมวัณโรคแห่งชาติ
  -แนวทางการดำเนินงานด้านวัณโรคของรพ.ในสังกัด
  -คณะกรรมการวัณโรค สนพ.
  -โครงการวัณโรค สนพ.
การคัดกรองโรค + เบาหวาน
  -การบริหารคัดกรองโรคที่สำคัญ
  -ชุมชนนักปฏิบัติ บริการผู้ป่วยเบาหวาน
  -การคัดกรองโรคที่สำคัญให้กับประชาชน
อ้วนลงพุง
  -ชุมชนนักปฏิบัติ(อ้วนลงพุง)
  -KNOWLEDGE ASSET