น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ปรัชญาและเป้าหมาย

ปรัชญา(ค่านิยมองค์กร) 

R : Respect  รักองค์กร ให้เกียรติ

P : Prompt พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

P : Professional บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ