น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
::: ข้าราชการ ลูกจ้างดีเด่น :::

นายสราวุฒิ สนธิแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มอบโล่ห์ให้บุคลากรดีเด่นและขวัญใจ
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 โดยมีผู้ได้รับคัดเลือก ดังนี้

1. รับรางวัลข้าราชการดีเด่น

นายอรรถพล เกิดอรุณสุขศรี
ระดับ 6 - 8


นางสายหยุด บุญวัฒนากิจ
ระดับ 6 - 8

นางสาววนิดา อินทร์แป้น
ระดับ 1 - 5